ระบบการจองเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  Announcement

ท่านสามารถนัดหมายออนไลน์เพื่อขอทาหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์ https://thaiembassyparis.setmore.com/passport โดยเลือกเมนู Thai Passport (ทำ หนังสือเดินทางเล่มใหม่) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่ต้องใช้ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (http://www.thaiembassy.fr/services/passport/) อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมายก่อนหน้านี้แล้ว ไม่จา เป็นต้องนัดหมายใหม่ Vous pouvez prendre rendez-vous sur le nouveau site internet https://thaiembassyparis.setmore.com/passport en sélectionnant Thai Passport (ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่). Veuillez consulter les informations nécessaires sur notre site internet avant de prendre RDV http://www.thaiembassy.fr/services/passport/)